Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Näme üçin Teflon örtügini ulanmaly?

Pes sürtülme - bu PTFE bilen örtülen hereket edýän bölekleriň aňsatlyk bilen süýşjekdigini, az ýylylygyň, könelmegiň we ýyrtylmagyň we ýangyn howpunyň azalmagyny aňladýar.PTFE sürtülme koeffisiýenti, belli gaty materialdan üçünji iň pes.

Öz-özüňi arassalamak - PTFE taýak däl material bolansoň, hapalar oňa ýapyşmaz.

Dürli temperaturada täsirli - PTFE köp programmalar üçin amatly temperaturany dolandyryp biler.260 gradusa çenli üznüksiz ýerüsti temperaturada täsirli we has gysga wagtyň içinde has ýokary temperatura dowam edip biler.

Uzak möhletli howa çydamlylygy - PTFE diýseň çydamly materialdyr.Mysal üçin, ultramelewşe täsir etmeýär we okislenmä, reňklemäge we siňdirişe çydamly.

Lamangyjy däl - PTFE ýokary temperatura we ýangyna adatdan daşary garşylyk hödürleýär, sebäbi gaty ýokary ereýän nokady we awtomatik ot alma temperaturasy bar.

Poslaýjy reagentlere himiki garşylyk - bu himiki maddalaryň köpüsiniň oňa täsir etmeýändigini aňladýar we şonuň üçin bu pudaklaryň köpüsi üçin saýlamaly.Köplenç agressiw himiki serişdeleriň ulanylýan gapy hökmünde ulanylýar

Ajaýyp elektrik aýratynlyklary - PTFE ýokary elektrik garşylygy we dielektrik güýji hödürleýär.

Uzak wagtyň dowamynda häsiýetlerini saklap, ajaýyp hyzmat ömri bar.

Onda pes refraktiw görkeziji bar, ýagny ýagtylygyň täsirinden soň önümiň görüş görnüşi üýtgemez.

Teflonyň mukdaryny nädip üpjün etmeli?

Mingxiu-da ýelme synagy, ähli önümler satylmazdan ozal ýelme synagyndan geçer.

Teflon bilen örtülen ýerüsti barlag we awtomatiki izolýasiýa synagy, inerenerimiz Teflonyň üstüni deň we owadan görmek üçin ýer barlagyny geçirer.

Näme üçin Mingxiu saýlamaly?

Maksimum önümçilik ukyby, Hytaýyň günorta-gündogaryndaky Teflon simini ilkinji öndüriji, uly sargyt we wagtynda eltmegi goldaýarys.

Tejribeli inerener we goldaw topary, inerenerimiz 15 ýyldan gowrak wagt bäri bu pudaga ünsi jemleýär, dürli pudagyň müşderilerinden özleşdirilip bilinýän önümi dizaýn edip we öndürip biler.

Mis simiň hilini CAD, garşylyk synagy, basyş synagy arkaly barlaýarys.

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Zawodda 18 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bar.

Haýsy şahadatnamaňyz bar?

Bizde 5 görnüşli önüm seriýasy, Teflon sim, halogen erkin kabel, RF koaksial kabel, RG koaksial kabel, köp ýadroly lukmançylyk kabeli, önüm modeli, UL10064, UL1332, UL1330, UL1331, UL1333, UL3302, UL3266, UL3767, UL3398, UL3173 , RG178, RG179, RG316, RF0.64, RG0.81, lukmançylyk kabeli ... we ş.m.

Zawodyňyz nirede?

6-7-nji gat, B binasy, No. 21, Nanshe ýoly, Humen şäheri, Dongguan Hytaý.

Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?

10 metr aralygynda aksiýamyz bar bolsa, mugt.Ora-da nusga tölegini alarys.

Nusgalar mugt eltip bolýarmy?

Bagyşlaň, bu müşderiniň tarapynda bolmaly.

Töleg möhletiňiz näçe?

Siziň üçin birnäçe töleg şertleri bar, T / T, Western Union, Paypal, L / C we ş.m.

Köpçülikleýin önümçiligiň öňdebaryjy wagty näme?

Dogrymy aýtsam, sargyt mukdaryna bagly.

Bu simiň ätiýaçlygy barmy?

Satuwlarymyzy barlaň.sargytlaryň mukdary 6100m / ululyk / reňk önümçiligi tertipläp biler.