Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner

Galogensiz kabeller - nädip, näme, haçan we näme üçin

news (1)

Galogenler näme?

Ftor, hlor, brom, ýod we astat ýaly elementler halogen bolup, elementleriň döwürleýin tablisasynda ýedinji esasy toparda ýüze çykýar.Olar köp himiki birleşmelerde, mysal üçin poliwinilhloridde bolýar.PVC, gysgaça mälim bolşy ýaly, gaty çydamly, şonuň üçin köp tehniki önümlerde, şeýle hem kabellerde izolýasiýa we örtük materiallarynda ulanylýar.Hlor we beýleki galogenler köplenç ýangynyň goragyny gowulandyrmak üçin goşundylar hökmünde goşulýar.Emma bu bir baha bilen gelýär.Galogenler saglyga zyýanly.Şol sebäpli, halogenleri öz içine almaýan plastmassalar kabeller üçin has köp ulanylýar.

Galogensiz kabel näme?

Adyndan görnüşi ýaly, plastmassanyň düzüminde galogensiz kabeller halogenizdir.Galogenleri öz içine alýan plastmassalar, ozal agzalan poliwinil hlorid, hloropren rezin, floroetilen propilen, flor polimer rezin we ş.m. ýaly himiki elementler bilen kesgitlenip bilner.

Galogensiz kabelleri ulanmak isleseňiz ýa-da ulanmak isleseňiz, bularyň silikon kauçuk, poliuretan, polietilen, poliamid, polipropilen, termoplastiki elastomerler (TPE) ýa-da etilen propilen dien rezin ýaly plastmassalardan ybaratdygyna göz ýetiriň.Olarda agyr metal esasly stabilizatorlar ýa-da ýumşadyjylar ýok, ýangyny goramak üçin goşundylar ekologiýa taýdan howpsuz.

news (2)
news (3)

Galogensiz kabeller nädip kesgitlenýär?

Kabeliň izolýasiýasynda we gabyk materialynda hlor, ftor ýa-da brom ýaly galogenler ulanylmasa, kabel halogenizdir.Kabel bezleri, şlang ulgamlary, birleşdirijiler ýa-da şlanglary gysmakHF kiçelýän turbany goraňMingxiu-dan halogen-erkin plastmassadan hem ýasalyp bilner we şeýlelik bilen halogen ýok.Mysal üçin, halogeniz simler gerek bolsa, aşakdaky önüm belliklerine üns bermegiňizi haýyş edýäris:

Galogen plastmassalar Galogensiz plastmassalar
HlorrezinFloretilen

Propilen

Gülrezin

PoliwinilHloride

Silikon kauçukPoliuretan

Polietilen

Poliamid

Polipropilen

Termoplastiki

Elastomerler

Galogensiz kabeller näme üçin ýangyndan goramak üçin möhüm?

Galogenler saglyga zyýan berip biler.Bu, esasanam galogen plastmassalar, esasanam PVC ýakylanda ýüze çykýar.Aangyn dörese, wodorod halidleri plastmassadan çykýar.Galogenler ýangyn söndürijiniň ulanýan söndüriji suwy ýa-da gyjyndyrmalardan suwuklyk ýaly suw bilen birleşip, kislotalary emele getirýär - hlor gidroklor kislotasyna öwrülýär, ýokary poslaýjy gidroflorik kislotany ftor edýär.Mundan başga-da, dioksinleriň we beýleki ýokary zäherli himiki maddalaryň garyndysy emele gelip biler.Howa ýollaryna girseler, zeper ýetirip, bogulmagyna sebäp bolup biler.Kimdir biri ýangyndan halas bolsa-da, saglygyna hemişelik zeper ýetip biler.Galogensiz kabeller üçin bu has az.

Toplumlaýyn ýangyndan goramak üçin kabellerde ýangyndan goramak we tüsse pes bolmagy hem zerurdyr.Alawdan goramak ýangynyň ýanmagyny we ýaýramagyny haýalladýar we öz-özüni söndürmäge kömek edýär.Öndürijiler bu ýerde kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar, sebäbi hlor we brom ajaýyp ýangyn saklaýjydyr, şonuň üçin köplenç kabeller üçin plastmassalar bilen garylýar.Muňa garamazdan, agzalan saglyga zyýanlydygy sebäpli bu jedelli we diňe hiç bir adamyň howp astyndadygyna rugsat berilýär.Netijede, Mingxiu ýokary derejeli ýangyndan goraýan, ýöne galogensiz materiallary ulanýar.

Galogensiz kabelleriň artykmaçlygy näme?

Galogensiz kabeller gaty gyzdyrylsa ýa-da ýakylsa, saglyga zyýanly az poslaýjy kislotalar ýa-da gazlar emele gelýär.Mingxiu-dan XLPE kabelleri ýa-da maglumat kabelleri, köpçülikleýin binalarda, ulagda ýa-da ýangynyň adamlara ýa-da haýwanlara agyr zeper ýetirip biljek ýa-da emläge zeper ýetirip bilýän ýerlerde ulanmak üçin has amatlydyr.Tüsse gazynyň dykyzlygy pes, şonuň üçin az tüsse çykarýarlar we duzaga düşen adamlara gaçmak ýollaryny tapmagy aňsatlaşdyrýarlar.

Ongangyn dörän ýagdaýynda mümkin boldugyça işlemegi kepillendirmek isleseňiz, galogensiz kabeller aýratyn peýdalydyr.Gözegçilik kameralary ýangynyň çeşmesiniň suratlaryny berýän binalarda möhüm bolup biler.Mingxiu-dan ýokary tizlikli maglumat kabeli, ýangynda iki sagatdan soň hem doly geçiş tizliginde maglumatlary geçirýär.


Iş wagty: Mart-25-2022