Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner

Lukmançylyk kabel gurnamalary

Lukmançylyk kabel gurnamalary lukmançylyk we laboratoriýa gurallaryny we enjamlaryny birleşdirmek üçin niýetlenendir.Kuwwaty we / ýa-da maglumatlary geçirýärler we adatça aşgazanyň çydamlylygyny we mehaniki berkligini üpjün edýän aşgazana çydamly penjek bar.Köpüsi kakylmazlyk üçin ýokary derejeli çeýeligi we awtoklaw sterilizasiýasyna garşy durmak üçin temperatura çydamlylygy bilen döredildi.Käbirleri bir gezek ulanylýar.

news (1)

Beýleki kabel enjamlary ýaly, lukmançylyk kabel gurnamalary, iň bolmanda bir ujundaky birikdirijiler bilen bir birlige birikdirilen aýratyn kabellerden durýar.Lukmançylyk kabelleri, adatça, lukmançylyk enjamlaryna biologiki baha bermek üçin ISO 10993-1 ýaly amaly howpsuzlyk we kadalaşdyryjy standartlara laýyk gelýär.Lukmançylyk kabel ýygnagynyň daşky kurtkasy hassanyň bedeni bilen gatnaşyga girse, alyjylar biokompatif materiallaryň ulanylýan önümlerini saýlamalydyrlar.

Görnüşleri

Lukmançylyk kabel gurnamalarynyň üç esasy kategoriýasy bar: enjamlar we kiçi gurnama interfeýsleri, aragatnaşyk interfeýsleri we hassalaryň interfeýsleri.

Enjamlar we kiçi gurnama interfeýsleriasyl enjam hökmünde gurnalýar we köplenç diňe retrofits ýa-da täzelenen ýagdaýynda çalşylýar.Köplenç bu görnüşli kabel ýygnamagy ýadro şekillendiriş enjamlary bilen ulanylýar.

Aragatnaşyk interfeýslerisüýümli optiki, modully ýerli ulgam (LAN) ýa-da seriýa kabellerini ulanyň.Lukmançylyk programmalarynda RS-232, RS-422, RS-423 we RS-485 kabelleri ulanylýar.

Näsag interfeýslerilukmançylyk enjamlarynyň ömründe adatça birnäçe gezek çalşylmagyny talap edýän çydamly kabellerden durýar.Käwagt bu ýygnaklar öndürijiligiň täzelenmegini talap edýär.Ativea-da bolmasa, ýaş ýa-da gaýtadan ulanmak arkaly zaýalanmagy mümkin.

Näsag interfeýs kabelleriniň kategoriýasynda birnäçe kiçi görnüş bar.

Uzak ömürli näsag interfeýsleriultrases barlagy we EKG anyklaýyş synagy üçin lukmançylyk kabel gurnamalaryny öz içine alyň.Bu kabeller çydamly, çeýe we aşaga çydamly.

Çäkli ulanylýan interfeýslerICU we CCU monitor kabellerini, şeýle hem EKG anyklaýyş gurşawyny öz içine alyň.Bu lukmançylyk kabelleri gaýtalanýan mehaniki stres we arassalaýjy himiki serişdelere täsir etmek bilen zaýalanýar, ýöne meýilleşdirilen çalyşýança dowam eder.

Diňe interfeýsleri ulanyňkateterleri, elektro-hirurgiki enjamlary, düwünçegiň gözegçilik kabellerini we nerw simulýatorynyň gurşun toplumlaryny öz içine alýar.Olar sterilizasiýa edilýär we toplumlara gaplanýar we ulanylandan soň arassalanmagyň ýerine taşlanmaga niýetlenendir.

Näsaglaryň interfeýs önümlerini saýlanyňyzda, alyjylar bu lukmançylyk kabel gurnamalaryny arassalamak bilen çalyşmagyň bahasyny göz öňünde tutmalydyrlar.

Baglaýjylar

“Engineering360 SpecSearch” maglumatlar binýadynda birnäçe lukmançylyk kabel gurnama birleşdirijileri barada maglumatlar bar.

BNC birikdirijileriAdatça A / V enjamlary, hünär synag enjamlary we köne periferiýa enjamlary bilen ulanylýan ygtybarly süngüli gulp birikdirijileri.

DIN birikdirijileriGermaniýanyň milli standartlary guramasy bolan “Doýçe Institut für Normung” standartlaryna eýeriň.

Sanly wizual interfeýs (DVI) birleşdirijilerWideo çeşmäniň we ekranyň arasynda geçirilmegini ýapyň.DVI birikdirijileri analog (DVI-A), sanly (DVI-D) ýa-da analog / sanly (DVI-I) maglumatlary geçirip biler.

RJ-45 birleşdirijileradatça yzygiderli maglumatlary geçirmek üçin ulanylýar.

news (2)

Galkan

Kabel gurnamalarynda daşky kurtkanyň aşagyndaky kabel ýygnanyşygy bilen örtülen elektromagnit gorag materialynyň bir görnüşi bolup biler.Gorag, elektrik sesiniň iberilýän signalyň täsiriniň öňüni almaga we kabeliň özünden elektromagnit şöhlelenmesini azaltmaga hyzmat edýär.Gorag, adatça metal örmekden, metal lentadan ýa-da folga örmekden ybaratdyr.Goralýan kabel gurnamasynda, zeýkeş simleri diýlip atlandyrylýan ýörite toprak simleri hem bolup biler.

Jyns

Kabel gurnama birleşdirijileri köp jyns konfigurasiýalarynda bar.Erkek birleşdirijiler, käwagt wilkalar diýlip atlandyrylýar, aýal birikdirijä gabat gelýän, käwagt kabul ediji diýlip atlandyrylýan uzynlykdan ybarat.

Adaty kabel gurnama konfigurasiýalary şulary öz içine alýar:

Erkek-Erkek: kabel ýygnamagyň iki ujy erkek birleşdirijide gutarýar.

Erkek-aýal: kabel gurnamasynyň bir ujunda erkek birleşdiriji, beýleki tarapynda aýal.

Zenan-aýal: kabel ýygnamagyň iki ujy aýal birleşdirijide gutarýar.

news (3)

Iş wagty: Mart-25-2022