Bu web sahypasyna hoş geldiňiz!
  • head_banner

UL3302 Elektron çeňňek sim, biri-birine bagly polietilen (XLPE) sim

Gysga düşündiriş:

Bahalandyrylan naprýa .eniýe: 30V

Bahalandyrylan temperatura: 105 dereje

Standart: UL758, UL1581, CSA C22.2 NO.210

Geçiriji: 32-16AWG ýeke we dykylan gaplanan mis

Zolýasiýa: XLPE

Ameangyny öçüriji reýting: ameangyna garşylyk VW-1 ýa-da FT1

Işleýiş temperaturasy: -40 ° C-den + 105 ° C.

Bu seriýa RoHS-e laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu sim yşyklandyryş enjamlary, motor we rulon gurşunlary, transformatorlar, dolandyryş panelleri, harby enjamlar, senagat gözegçiligi, kompýuterler we enjam simleri üçin amatlydyr.Bu sim “UL Style 3302” -e gabat gelýär , howa we awtoulag senagaty we beýleki birleşdiriji liniýalar.

1

1010 ”ýa-da .014“ XLPE izolýasiýasy bilen izolýasiýa edilen ýeke geçiriji gysylan gaplanan mis, bu gurluşyk birmeňzeş, çeýe, konsentrik, ýokary hilli gurluşyga mümkinçilik berýär.

Mingxiu biri-birine bagly polietilen (XLPE) sim aşakdaky aýratynlyklary görkezýär

Pes tüsse nol halogen (LSZH)

Ajaýyp mehaniki güýç we aşgazana garşylyk

Örän gowy elektrik izolýasiýa aýratynlygy

Ajaýyp ýylylyk durnuklylygy

Himiki serişdelere we erginlere ýokary çydamly

Ozona we okislenmä ajaýyp garşylyk

Örän oňat çeýeligi

BIAN27232

Kabel aýratynlyklary

1. Has uly tok göterijilik ukyby: Temperatura garşylyk derejesi 70 90 90 from, 105 ℃, 125 ℃, 135 ℃, hatda 150 is ýokarlanýar, bu bolsa kabelleriň häzirki göterijilik ukybyndan 15-50% ýokarydyr. şol bir spesifikasiýa.

2. Uzak hyzmat ediş möhleti: XL-PE ýokary temperatura garşylyk derejesine eýedir we ulanylanda gyzdyrylanda kabeliň garramagy aňsat däl.

3. Geýmäge garşylyk: üç ölçegli molekulýar gurluş, PVC we PE-den has uly mehaniki streslere çydap bilýän ajaýyp mehaniki we fiziki aýratynlyklara eýedir.

4. Poslama garşylyk: poslaýjy himiki erginleriň köpüsinde durnukly

5. Daşky gurşawy goramak;halogeniz ekologiýa taýdan arassa materiallar

6. Howpsuzlyk: fireangyn howpsuzlygy talaplaryny ýakmak, ýakmak kyn.Ot alsa, halogen, pes tüsse, zäherli, poslamaýan

BIAN27231
BIAN27229

Sargyt salgylanmasy

Elýeterli reňkler: 0-gara, 1-goňur, 2-gyzyl, 3-mämişi, 4-sary, 5-ýaşyl, 6-gök, 7-gyrmyzy, 8-çal, 9-ak, 10 - ýaşyl 11- sary
Zolak: Isleg boýunça uzyn we parallel zolaklar bar
Eltip bermek: Derrew ibermek üçin elýeterli ähli ätiýaçlyk önümler, ätiýaçlandyrylmadyk önümler üçin 8 hepdelik öňdebaryjy wagt
Paket: Talaplarda saklanýar, isleg boýunça barrel paket
Simleri gaýtadan işlemek: Kesmek, zolak we gaplamak bar

2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň